Qanuni - Beynəlxalq

IsDeposit aşağıdakı sənədlərdə öz əksini tapmış müvafiq siyasət və prosedurları qəbul etmişdir: