Potvrda naloga

Odlučite li se da skenirate vaše dokumente, preporučujemo Vam da koristite slijedeća podešavanja: 200 dpi, siva razina (ne u boji), format dokumenta treba biti JPEG, razlučivost podešena na 24 bita.
Dokumente možete fotografisati sa telefonom i poslati u e-poruci.
Imajte na umu da su sve dolazne e-poruke ograničene na veličinu od 10 MB.
Sve e-poruke treba poslati na

Molimo Vas dostavite slijedeće:

Lična karta

Lična karta sa fotografijom izdata
od nadležnog organa


Na ličnoj karti se mora jasno vidjeti Vaše ime i datum rođenja. Također mora imati važeći datum isteka. Pasoši i vozačke dozvole su bolji izbor. Ime mora odgovarati imenu koje ste naveli u prijavi.
Adresa

Dokaz o prebivalištu


Adresa mora odgovarati adresi koju ste naveli u vašoj prijavi. Dokaz može biti u bliku računa za komunalije (struja, telefon, voda), bankovni izvod, ugovor o najmu ili hipoteci. Računi stariji od 3 mjeseca ne mogu biti prihvaćeni. Obratite pažnju da se Vaše ime nalazi na računu, zajedno sa Vašom adresom i nazivom firme koja je izdala račun. Sve mora biti jasno vidljivo.