Politika obustave gubitka

Preuzimanje dobiti

Nalog preuzimanja dobiti se koristi za podešavanje izlaza kada se tečaj valute kreće u pogodnom smjeru. Ako vjerujete da će se cijena valutnog odnosa povećati ili smanjiti do određenog nivoa ali ne znate šta će se desiti nakon toga, postavljanjem naloga preuzimanja dobiti ćete zaključiti svoje trgovanje kada valuta dostigne željenu poziciju.

Primjer:

Ako kupite EUR valutu po cijeni od 1.3300 i očekujete da će cijena rasti, možete podesiti nalog preuzimanja dobiti za prodaju valute po cijeni od 1.3350. Kada tržišna cijena dostigne 1.3350, vaš nalog preuzimanja dobiti se izvršava i pozicija se zatvara.

Nalog obustave gubitka

Nalog obustave gubitka omogućuje trgovcu da postavi izlaznu tačku za poslovanje sa gubitkom kada je rizik definisan i utiče na trgovanje. Ova mogućnost dodaje nivozaštite za trgovce, osiguravajući da ne izgube više nego mogu podnijeti kada tržišne pozicije padaju.*

Primjer:

Ako kupite EUR valutu po cijeni od 1.3300 i očekujete da će cijena pasti, možete podesiti nalog obustave gubitka za prodaju valute po cijeni od 1.3250. Kada cijena na tržištu dostigne 1.3250, vaš nalog obustave gubitka se izvršava i pozicija je zatvorena.

Ograničeni nalog

Ograničeni nalog se koristi za otvaranje pozicije (ili izloženosti) sa nalogom za kupovinu ili prodaju simbola pri određenoj stopi. Ograničeni nalog za tip znači da trgovac želi da kupi ili proda po boljoj cijeni od tržišne.

Primjer:

Stopa EUR/USD je 1.33. Ako trgovac želi da kupi EUR/USD kada je cijena povoljnija za kupovinu, postavit će ograničenje za kupovinu EUR/USD pri stopi od 1.32.

Ograničeni nalog obustave se koristi za otvaranje pozicije (ili izloženosti) sa nalogom za kupovinu ili prodaju simbola pri određenoj stopi. Ograničeni nalog obustave za tip znači da trgovac želi da kupi ili proda po lošijoj cijeni od tržišne.

Primjer:

Stopa EUR/USD je 1.33. Ako trgovac želi da kupi EUR/USD kada je cijena nepovoljnija za kupovinu, postavit će ograničenje za kupovinu EUR/USD pri stopi od 1.34.

Uvjetni nalog

Uvjetni nalog se koristi da pokrene ograničeni nalog ili nalog obustave ako tržište dostigne određenu poziciju i time izvršava određenu kupovinu ili prodaju. Kada se to desi, uvjetni nalog određuje buduća ograničenja za valutnu stopu po vašem izboru.

Primjer:

Tržišna stopa je 1.3300. Ograničeni nalog je postavljen da kupuje ako tržište dostigne stopu od 1.3200. Uvjetni nalog se može podesiti da pokrene nalog obustave gubitka pri stopi od 1.3100 i nalog preuzimanja dobiti pri stopi od 1.3300 ako je kupovina Euro valute izvršena pri stopi 1.3200.

*U slučaju intenzivne promjenjivosti stope, nalog obustave gubitka će biti izvršen po najboljoj mogućoj stopi za trgovca. Ovo se može dogoditi tokom vremena trgovanja, ili tokom perioda kada je tržište zatvoreno za tu robu ili valutu. U ovakvim situacijama, nalog će biti izvršen po najbližoj mogućoj tržišnoj stopi tokom izvršenja. Nalog/limit ne garantuje da će nalog biti izvršen po toj stopi.