Parametri trgovanja

Promjene u trgovanju

U cilju stalnog unapređenja vašeg doživljaja trgovanja, IsDeposit je od skora proširio svoju ponudu dodajući Robe i Indekse putem CFD ugovora, a od skora su tu trgovanje dionicama i Bitčoin. Naši uslovi trgovanja su se shodno tome promijenili sa Leveridžom i marginama dostupnim po instrumentu. Ovo što je obogatilo vaše doživljaj trgovanja su:
  • Novi instrumenti
    Od sada možete trgovati novim instrumetima uz pristup tržištu dionica, terminskih ugovora pa čak i virtualnom tržištu.
  • Zaštita
    Sigurnost vašeg računa je sada uvećana pošto novi sistem prati rizike faktora po instrumentu, sprječavajući kalibraciju vašeg naloga.
  • Bolji menadžement rizika:
    Pomoću računanja margina, kao i marginom za održavanje po svakom instrumentu i pojedinačnim parametrima po instrumentu, uvećana je precizost proračuna rizika po poziciji čime se štiti vaše trgovanje kao i cio nalog.
Leveridž

Leveridž vam omogućava da trgujete sa sumama koje su mnogo veće od sume vaše investicije čime uvećavate potencijalni povraćaj investicije. Iako je mogućnost zarade velika Leveridž isto tako može biti veoma opasan ako tržište krene u suprotnom smjeru od vašeg. Trejderi najčešće koriste Stop Loss & Take Profit kako bi izbegli ove scenarije. Do sada se ponuđeni Leveridž posmatrao u odnosu na ukupnu vrijednost investicije.

Primjer

Deponovana suma: $1,000
Kapital: $1,000
Ponuđeni leveridž: 1:400
Suma pod leveridžom je: 1,000 x 400 = $400,000

Leveridž po instrumentu

Leveridž na tržištu dionica je obično manji nego na forex tržištu. Stoga, kako ulazimo na ovo tržište Leveridž će se nuditi po instrumentu. To znači da će svaka pozicija biti pod Leveridžom u odnosu na Leveridž koji je dodjeljen specifičnom instrumentu koji ste izabrali za otvaranje pozicije.

Dostupno stanje na računu

To što imate Leveridž po instrumentu vam takođe omogućuje da detaljno pratite realnu vrijednost vašeg trgovanja. Svaki put kad otvorite poziciju realna vrijednost vaše investicije u ovoj poziciji (suma bez Leveridža za taj simbol) se oduzima od vašeg dostupnog stanja na računu. To znači da sada možete da vidite preostalo dostupno stanje na računu u realnom vremenu i u vrijednostima bez Leveridža.

Iskorišćene margine za kapital

Primjer

Deponovana suma: $1,000
Leveridž za Twitterr: 1:20
Vi otvarate poziciju za Twitter na: $5,000
Dostupno stanje na računu: $1000 – [$5,000: 20] = $750

Margina

Parameter Margina vam pokazuje odnos između vašeg kapitala i neto izloženosti (ukupna suma svih otvorenih pozicija pretvorenih u baznu valutu računa). Nakon što vaša margina probije dozvoljeni limit, vaš račun je pod rizikom kalibracije I SVE vaše pozicije I delimične pozicije se automatski zatvaraju. Zbog toga se margine prate u realnom vremenu.

Kapital  
-------------------- x 100
Izloženost  

Primjer

Vaša deponovana suma: $1,000
Otvarate poziciju za Twitter na: $5,000
Kapital: $1,000
Dostupno stanje na računu: $750
Neto izloženost: $5,000
Margina: (1000: 5,000) x 100 = 20%

Margina po instrumentu

Dok ulazimo na tržište deonica sa Leveridžom po instrumentu margina koja se primjenjuje je takođe po instrumentu. Svaki simbol sada ima svoje limite margine u odnosu na faktor rizika koji predstavlja i u odnosu na primjenjenil Leveridž. Ovo je dodatno u odnosu na ukupnu marginu za cio nalog (gore spomenut) koja će nastaviti da radi kao indikator statusa vašeg računa. Kako bi pomogli praćenje margine po instrumentu postavljen je sistem za monitoring margine po instrumentu: Sistem margine za održavanje

Primjer

Google Margina: 0.3%
Cijena po dionici: $1,228
Otvorenih pozcija: 10 Google Dionica
Margina za održavanje: 0.3% x 1,228 x 10 [Margina x izloženost] = $36.8

Sistem margine za održavanje

Sistem Margine za održavanje je automatski sistem koji štedi investiciju na vašem računu i sprječava kalibraciju cijelog računa održavajući nivoe margina po instrumentu. Margina za održavanje će prikazati relativni zbir svih margina i računa se svaki put kada se otvori pozicija. Posmatranjem vašeg kapitala i vrijednosti margine za održavanje možete pratiti svoju udaljenost od brokerskog zatvaranja pozicije.

Primjer

Otvorate prvu Google poziciju - Vaša margina za održavanje je $36.8.
Onda otvarate svoju drugu poziciju za Twitter - Vaša Twitter margina za održavanje je $123.4 ali se neće prikazati tako.
BIće prikazan relativni zbir

Margine za održavanje:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Brokersko zatvaranje pozicijel

Jednom kada zbir pozicija određenog simbola u određenom smjeru tržišta dostigne marginu rizika za taj simbol pozicije za taj simbol će početi automatski da se zatvaraju dok se ne ne dođe do zadovoljavajuće margine. Pozicije će početi da se zatvaraju dok se ne postigne dovoljna margina za taj simbol; na taj način se uvećava zaštita i drugih pozicija kao i ukupna margina cijelog računa. Postupak zatvaranja pozicije po instrumentu se zove brokersko zatvaranje pozicije.

Primjer

Margina za održavanje:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Ako vam je kapital manji od $160.2, onda će se zatvoriti pozicije za Google ili Twitter (ona pozicija sa najvećim gubitkom će biti zatvorena).

Kapital

Trenutna realna suma na računu se računa na sljedeći način: (Ukupan depozit na računu) – (Ukupna podizanja novca sa računa) + (Zatvoreni dobici i gubici) + (Otvoreni dobici I gubici) + Bonus, pretvoreni u baznu valutu računa.

Deposits – Withdraws + Closed P&L+ Open P&L+ Bonus

Open P&L

Open P & L: Ukupan profit i gubici svih otvorenih pozicija (plus naknade za kamatu) pretvoren u baznu valutu računa

Neto izloženost

Neto izloženost: Zbir svih otvorenih pozicija pretvoren u baznu valutu računa.

Bonus na čekanju

Bonus na čekanju: Prikazuje vrijednost Bonusa koji će biti dodijeljen kapitalu pod uslovom da prekoračite “Potreban broj X poena” u određenom roku.

Potreban broj X poena

Potreban broj X poena: Predstavlja broj X poena koji je potrebno da dostignete u određenom roku kako bi se bonus na čekanju preneo u kapital.

Kodovi za bonus

Kodovi za bonus: Kodovi za bonus dodaju različite novčane bonuse na nalog igrača, u zavisnosti od tipa koda. Da bi pokupili bonus, ulagači moraju koristiti odgovarajući kod za bonus kada ulažu. Za pristup stranici za ulaganje, prijavite se na WebTrader platformu i kliknite na karticu Ulog. Na stranici za ulaganje, unesite važeći kod za bonus u polje „Kod za bonus“. Ako nemate važeći kod za bonus, ovo polje će ostati prazno.